BIP
Historia Pułku

Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego rozkazem nr 22 z dnia 10 września 1944 roku powołało do życia Sztab Główny Wojska Polskiego, którego ochronę i pracę miał zabezpieczyć specjalnie do tego celu utworzony 4 Samodzielny Batalion Żandarmerii.

Stan osobowy batalionu rekrutował się z oddziałów partyzanckich oraz żołnierzy różnych formacji polskich sił zbrojnych.

11 października 1944 roku, po zakończeniu okresu szkolenia, żołnierze batalionu złożyli uroczystą przysięgę na wierność ojczyźnie i przystąpili do wykonywania postawionych zadań, przejmując odpowiedzialność za ochronę sztabu.

Rozkazem nr 319 z dnia 16 listopada 1945 roku 4 Samodzielny Batalion Żandarmerii przemianowany został na 4 Samodzielny Batalion Ochrony Sztabu Generalnego. Na początku 1946 roku batalion zostaje przeniesiony z Włoch do Warszawy i zakwaterowany przy ul. 29 listopada na Czerniakowie.

Głównym zadaniem batalionu w dalszym ciągu pozostaje ochrona Gabinetu Ministra Obrony Narodowej oraz ważniejszych instytucji wojskowych.

Rozkazem nr 256 z dnia 7 listopada 1947 roku 4 Samodzielny Batalion Ochrony Sztabu Generalnego zostaje przemianowany na Batalion Wartowniczy nr 14.

Na podstawie zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego Batalion Wartowniczy nr 14 przemianowano na 14 Batalion Wartowniczy i podporządkowano Komendzie Ochrony Ministra Obrony Narodowej.

W końcu września 1951 roku jednostka zmienia miejsce postoju i przenosi się do kompleksu przy ulicy Żwirki i Wigury.

W 1958 r. zostaje utworzony Batalion Ochrony Wojsk Służby Wewnętrznej.

W 1962 roku rozpoczął swoją działalność Pułk Ochrony i Regulacji WSW powołany do życia na podstawie zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego Jednostce nadany został numer 2414. Na stałe miejsce dyslokacji wyznaczono koszary przy ul. Żwirki i Wigury w Warszawie.

W maju 1967 roku następuje kolejne przeformowanie jednostki – powstaje Batalionu Ochrony WSW – Jednostka Wojskowa nr 2414.

W dniu 8 lipca 1970 roku Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego wydał zarządzenie w sprawie przeformowania jednostek zabezpieczenia Ministerstwa Obrony Narodowej oraz sformowania nowej jednostki na bazie dotychczas istniejących.

W 1970 roku dochodzi do kolejnej restrukturyzacji jednostki. Rozkazem Dowódcy Zgrupowania Jednostek Zabezpieczenia Ministerstwa Obrony Narodowej przeformowane zostają:


- Batalion Ochrony WSW – JW 4160,

- Batalion Ochrony i Regulacji Ruchu WSW – JW 2414,

- Oddział Zabezpieczenia i Obsługi – JW 3676

- Kompania Administracyjna - na Pułk Ochrony i Regulacji Ruchu WSW, a nowej jednostce

nadany zostaje numer 2414.

Rozkazem Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego z dnia 30 lipca 1990 roku Pułk Ochrony i Regulacji Ruchu WSW przemianowany zostaje na Pułk Ochrony.

Decyzją nr 226/MON z dnia 4 grudnia 1997 roku Minister Obrony Narodowej polecił Pułkowi Ochrony przejąć z dniem 5 grudnia 1997 roku dziedzictwo i z honorem kontynuować tradycje:


- 1 Dywizjonu Żandarmerii Okręgu Korpusu nr 1 1928-1939;

- Pułku Armii Krajowej „BASZTA” 1939-1944.

Przywołaną wyżej decyzją Pułk Ochrony przyjął imię - generała dywizji Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego. Tą samą decyzją ustanowiono doroczne Święto Pułku na dzień 22 lipca – dzień urodzin patrona pułku.

5 grudnia 1997 roku Pułk Ochrony otrzymał sztandar nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Ministra Obrony Narodowej, a ufundowany przez społeczeństwo gminy Warszawa - Włochy.Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych