BIP
Święto Pułku

Święto Pułku 22.07.2016 r.

logoJW

Rozpoczęła je msza święta odprawiona w intencji żołnierzy i pracowników pułku przez Biskupa Polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka. W wygłoszonej homilii poruszył on problemy uczciwości, szlachetności, których zachowanie winno być w wielu sytuacjach strzeżone przez predysponowanych do tego ludzi. Wskazał, że wypełnianie służb ochronnych przez żołnierzy pułku jest takim właśnie zadaniem, wymagającym od nich wewnętrznej szlachetności i uczciwości.

Główna część obchodów to uroczysty apel, w którym udział wzięło liczne grono zaproszonych gości. Wśród nich Dowódca Garnizonu Warszawa płk Robert Głąb, Biskup Polowy Wojska Polskiego generał Józef Guzdek, kombatanci Armii Krajowej z pułku "Baszta", byli dowódcy Pułku Ochrony, szefowie pionów i dowódcy z Dowództwa Garnizonu Warszawa i z innych instytucji i jednostek wojskowych oraz przedstawiciele szkół współpracujących z pułkiem.

W swoim przemówieniu dowódca pułku płk Krzysztof Zakrzewski przypomniał zebranym najważniejsze wydarzenia z historii jednostki. W 10. rocznicę przeniesienia insygniów Orderu Wojennego Virtuti Militari ze sztandaru pułku AK "Baszta" na nasz sztandar podkreślił rangę tego wydarzenia. "Dziś na sztandarze Pułku Ochrony widnieje wstęga w granatowo-niebieskich barwach orderu Virtuti Militari. To widomy znak dziedzictwa przejętego przez nasz pułk od pułku AK "Baszta". Dowód uznania za to, co już zrobiliśmy i potwierdzenie zaciągniętego zobowiązania do nieustającego wysiłku w przyszłości. Podążanie chwalebnym szlakiem pułku AK "Baszta" to powód do dumy dla wszystkich żołnierzy Pułku Ochrony, ale też wyzwanie, aby stawiane nam zadania wykonywać na możliwie wysokim poziomie" - powiedział dowódca pułku.

Złożył również żołnierzom oraz pracownikom pułku wyrazy uznania i szacunku za codzienną odpowiedzialną służbę i pracę.

Następnie dokonano wręczenia żołnierzom medali, aktów mianowania, odznak tytułów honorowych oraz odznak pamiątkowych pułku i nagród rzeczowych.

Wśród wyróżnionych tego dnia znaleźli się miedzy innymi:

  • Za bardzo dobre wywiązywanie się z obowiązków służbowych umiejętne i sprawne kierowanie oraz dowodzenie jednostką wojskowa, ponadprzeciętne zaangażowanie i wysoki poziom realizacji stawianych zadań zapewniających właściwą ochronę ważnych obiektów resoru Obrony Narodowej - tytułem honorowym "Zasłużony Żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej" – płk Krzysztof Zakrzewski – dowódca Pułku Ochrony
  • Złotym medalem "Za zasługi dla obronności kraju" – ppłk Andrzej Ostrowski – zastępca dowódcy Pułku Ochrony
  • Za szczególną sumienność i zaangażowanie w realizację zadań służbowych związanych z ochroną obiektów resortowych oraz sprawnym funkcjonowaniem wart i służb w Ministerstwie Obrony Narodowej - Odznaką Honorową Wojsk Lądowych - ppłk Wojciech Choiński i ppłk Piotr Domżał, tytułem honorowym "Zasłużony Żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej" - st. chor. szt. Mikołaj Żmuda.

W uznaniu wsparcia dla naszej jednostki odznakę pamiątkową Dowódcy Garnizonu Warszawa wręczył dowódca pułku.

Miłym akcentem uroczystości było wręczenie przez wiceprezesa środowiska żołnierzy pułku AK "Baszta" pana Eugeniusza Tyrajskiego odznak honorowych "Baszty" "Amicitiae Fidelium" ppłk. Wojciechowi Choińskiemu i ppłk. Piotrowi Domżałowi.

W swoim przemówieniu tymi słowami Dowódca Garnizonu Warszawa zwrócił się do żołnierzy pułku - "Jest naprawdę niełatwo, połączyć z jednej strony niezwykły takt i kulturę, którą Wy wartownicy, szczególnie w najistotniejszych budynkach resortu obrony narodowej, musicie się wykazywać każdego dnia, z tą surowością i zdolnością do błyskawicznej reakcji w sytuacji realnego zagrożenia. Wiem, że każdy z Was, a szczególnie żołnierze pododdziałów ochrony to wysokiej klasy specjaliści".

Podziękował również dowództwu pułku i jego żołnierzom za wysoki poziom realizacji zadań podczas zabezpieczenia szczytu północnoatlantyckiego w Warszawie, wskazując zaangażowanie pułku w to przedsięwzięcie jako dowód wyjątkowego profesjonalizmu.

Uroczysty apel zakończyła defilada pododdziałów, na czele której maszerował dowódca uroczystości ppłk Mirosław Januszkiewicz. Wojskowa asystę stanowiła kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego oraz orkiestra wojskowa z Warszawy.

Po apelu grupa żołnierzy pułku zademonstrowała dynamiczny pokaz technik konwojowych, którego widowiskowość wywołała gromkie brawa wszystkich gości.

Na zakończenie święta wszyscy udali się na spotkanie okolicznościowe, które odbyło się przy tradycyjnej żołnierskiej grochówce.
Święto Pułku 24.07.2015 r.

logoJW

Obchody rozpoczęła msza święta odprawiona w kaplicy jednostki w intencji żołnierzy i pracowników pułku.

O godzinie 12.00 meldunkiem dowódcy uroczystości ppłk Mirosława Pietrasa złożonym dowódcy Garnizonu Warszawa gen. bryg. Wiesławowi Grudzińskiemu rozpoczęła się główna część obchodów - uroczysty apel.

Po podniesieniu flagi państwowej dowódca Pułku Ochrony płk Krzysztof Zakrzewski przywitał przybyłych na święto gości oraz wygłosił przemówienie okolicznościowe.

Odniósł się w nim do ważnych dla historii pułku lipcowych dat - 22 lipca 1881 r., kiedy to urodził się patron pułku generał dywizji Bolesław Wieniawa - Długoszowski, oraz 30 lipca 1990 r. - daty wydania rozkazu o utworzeniu Pułku Ochrony. Następnie przedstawił najważniejsze wydarzenia z ćwierćwiecza działalności pułku oraz podziękował wszystkim żołnierzom i pracownikom za solidną służbę i pracę.

Po odczytaniu postanowień Prezydenta RP, decyzji Ministra Obrony Narodowej i rozkazu dowódcy Pułku Ochrony nastąpiło uhonorowanie wyróżniających się żołnierzy przed frontem szyku pododdziałów.

Następnie dowódca Garnizonu Warszawa przekazał gratulacje i podziękowania za rzetelną służbę i pracę żołnierzom i pracownikom Pułku Ochrony.

Po jego wystąpieniu, głos zabrał wiceprezes Środowiska Żołnierzy Pułku Armii Krajowej „BASZTA” i Innych Mokotowskich Oddziałów Powstańczych Tadeusz Kostarski wspominając osobę patrona oraz przekazując życzenia dla całego stanu osobowego jednostki.

Uroczysty apel zakończyła defilada pododdziałów pułku oraz towarzyszącej im kompanii reprezentacyjnej WP przy akompaniamencie Orkiestry Reprezentacyjnej WP.

Po zakończeniu uroczystego apelu na terenie Centrum Konferencyjnego WP odbyło się tradycyjne spotkanie żołnierskich pokoleń.
Święto Pułku 08.08.2014 r.

logoJW

8 sierpnia 2014 r. na placu przed Centrum Konferencyjnym WP odbył się Uroczysty Apel z okazji Święta Pułku Ochrony. Z tej okazji w godzinach przedpołudniowych w kaplicy jednostki odprawiona została msza w intencji żołnierzy i pracowników pułku. Punktualnie o godz. 12.00 szef sztabu ppłk Mirosław PIETRAS złożył meldunek Dowódcy Garnizonu Warszawa gen. bryg. Wiesławowi GRUDZIŃSKIEMU o gotowości pododdziałów do uroczystości.

Przybyłych na uroczystość gości oraz żołnierzy i pracowników wojska przywitał dowódca pułku płk Krzysztof ZAKRZEWSKI. Miejsca na trybunie honorowej zajęli m. in.: Dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi Biura Bezpieczeństwa Narodowego gen. broni Lech KONOPKA, Dyrektor Departamentu Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Mieczysław MOSAKOWSKI, byli dowódcy Pułku Ochrony oraz dowódcy jednostek i instytucji wojskowych Garnizonu Warszawa.

W uroczystym apelu uczestniczyli przedstawiciele Środowiska Pułku Armii Krajowej BASZTA i Innych Mokotowskich Oddziałów Powstańczych z w-ce prezesem środowiska Eugeniuszem TYRAJSKIM oraz delegacje i poczty sztandarowe współpracujących z naszym pułkiem szkół.

Następnie wręczone zostały odznaczenia, akty mianowania oraz odznaki pamiątkowe Pułku Ochrony.

W przemówieniu okolicznościowym płk Krzysztof ZAKRZEWSKI podziękował wszystkim żołnierzom i pracownikom pułku za solidną służbę i pracę. Po odczytaniu Decyzji Ministra Obrony Narodowej oraz Rozkazu Dowódcy Pułku Ochrony w sprawie wyróżnień, Dowódca Garnizonu Warszawa uhonorował wyróżniających się żołnierzy medalami przed frontem szyku pododdziałów, a dowódca pułku wręczył żołnierzom i pracownikom wojska odznaki pamiątkowe Pułku Ochrony.

Po tej ceremonii przemówienia okolicznościowe wygłosili członek Kapituły Orderu Virtuti Militari ppłk Eugeniusz GUZEK i Dowódca Garnizonu Warszawa gen. bryg. Wiesław GRUDZIŃSKI.

Kolejnym punktem uroczystości była defilada pododdziałów pułku przed frontem trybuny honorowej. Uroczysty Apel zakończył dynamiczny pokaz działania wojskowej grupy konwojowej w wykonaniu żołnierzy pułku.

W uroczystości uczestniczyła orkiestra wojskowa z Lublina, która zapewniła oprawę muzyczną zgodnie z ceremoniałem wojskowym oraz kompania honorowa z Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego.
Święto Pułku 02.08.2013 r.

logoJW

Wśród zaproszonych gości na uroczystości znaleźli się dowódcy i żołnierze zaprzyjaźnionych z pułkiem jednostek wojskowych, przedstawiciele środowiska żołnierzy Pułku AK „BASZTA”, członek Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari, reprezentanci Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz uczniowie szkoły współpracującej z pułkiem.

Na uroczystość o godz. 12.00 przybył dowódca Garnizonu Warszawa gen. bryg. Wiesław GRUDZIŃSKI, który po odebraniu meldunku i przywitaniu się z pododdziałami zajął miejsce na trybunie honorowej.

Uczestników apelu przywitał dowódca pułku płk Krzysztof ZAKRZEWSKI, który w swoim przemówieniu podkreślił ciągłość historyczną, jaka istnieje pomiędzy jednostką, a pułkiem AK „BASZTA”.

Następnie wręczone zostały odznaczenia, akty mianowania oraz odznaki pamiątkowe Pułku Ochrony.

W imieniu kombatantów głos zabrał Tadeusz KOSTARSKI, który podziękował za dotychczasową współpracę pomiędzy pułkami i jej pozytywne efekty.

Gen. bryg. Wiesław GRUDZIŃSKI podziękował żołnierzom i pracownikom wojska pułku za zaangażowanie wykazywane podczas realizacji zadań służbowych oraz zaakcentował szczególnie znaczenie i rolę pułku w strukturze Dowództwa Garnizonu Warszawa.

Uroczystość została zakończona defiladą wojskową, po której nastąpił pokaz umiejętności i wyszkolenia grup konwojowych pułku.

W święcie jednostki uczestniczyła również orkiestra wojskowa z Wesołej, która zapewniła oprawę muzyczną oraz kompania honorowa z Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego.

Święto Pułku 23.07.2012 r.

logoJW

23 lipca 2012 r. na placu przed Centrum Konferencyjnym WP odbył się uroczysty apel z okazji Święta Pułku Ochrony. Wcześniej, w kaplicy jednostki odprawiona została msza w intencji pułku.

Meldunek Szefa Sztabu Pułku ppłk. Mirosława PIETRASA o gotowości pododdziałów do ceremonii przyjął Dowódca Garnizonu Warszawa gen. bryg. Wiesław GRUDZIŃSKI. Orkiestra Sił Powietrznych odegrała hymn państwowy, w czasie którego na maszt wciągnięta została flaga państwowa.

Przybyłych na uroczystość gości oraz żołnierzy i pracowników wojska pułku przywitał Dowódca Pułku Ochrony płk Krzysztof ZAKRZEWSKI, który następnie wygłosił przemówienie okolicznościowe, w którym podziękował wszystkim żołnierzom i pracownikom pułku za solidną służbę i pracę.

W uroczystym apelu uczestniczył poczet sztandarowy Pułku Armii Krajowej „BASZTA” oraz delegacja i poczet sztandarowy współpracującego z naszym pułkiem Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku.

Po odczytaniu Decyzji Ministra Obrony Narodowej oraz Rozkazu Dowódcy Pułku Ochrony
w sprawie wyróżnień, Dowódca Garnizonu Warszawa uhonorował żołnierzy medalami i nagrodami rzeczowymi przed frontem szyku pododdziałów.

Następnie Dowódca Pułku Ochrony wręczył żołnierzom i pracownikom wojska Odznaki Pamiątkowe Pułku Ochrony.

Uroczystość zakończył dynamiczny pokaz działania wojskowej grupy konwojowej w wykonaniu żołnierzy pododdziałów ochrony i batalionu zabezpieczenia pułku.

Po części oficjalnej w Centrum Konferencyjnym WP odbyło się spotkanie żołnierskich pokoleń.

Święto Pułku 22.07.2011 r

logoJW

22 lipca 2011 roku, w przypadającą w ten dzień 130 – tą rocznicę urodzin gen. dyw. Bolesława Wieniawy Długoszowskiego – patrona naszej jednostki wojskowej, odbyły się obchody Święta Pułku Ochrony.

Główna część uroczystości - uroczysty apel - poprzedzony został mszą w intencji Pułku, odprawioną w kaplicy jednostki.

Podczas uroczystego apelu dowódca Pułku Ochrony płk Roman JANUSZEWSKI przywitał przybyłych na święto zaproszonych gości oraz wygłosił przemówienie okolicznościowe.

Po odczytaniu rozkazu dowódcy Pułku Ochrony w sprawie wyróżnień nastąpiło uhonorowanie wyróżniających się żołnierzy przed frontem szyku pododdziałów.

Odznaki pamiątkowe Pułku Ochrony otrzymali:

     -mjr Krzysztof DZIADOSZ

     -mł. chor. Szt. Piotr JACHIMCZAK

     -chor. Waldemar GOŁĄBKO

     -chor. Waldemar MASICA

     -mł. chor. Mariusz GŁADZKI

     -st. sierż. Tomasz MADEJ

     -sierż. Andrzej MUSZYŃSKI

     -plut. Sebastian GREL

     -kpr. Łukasz BĄBA

     -st. szer. Dariusz LUBCZYŃSKI

Następnie płk Wiesław MRUK, w imieniu Dowódcy Garnizonu Warszawa, przekazał gratulacje
i podziękowania za rzetelną służbę i pracę żołnierzom i pracownikom Pułku Ochrony.

Po jego wystąpieniu, głos zabrał prezes Środowiska Żołnierzy Pułku Armii Krajowej „BASZTA” i Innych Mokotowskich Oddziałów Powstańczych pan Wojciech MILITZ wspominając osobę patrona oraz przekazując życzenia dla całego stanu osobowego jednostki.

Z kolei bratanek patrona pan Leszek WIENIAWA – DŁUGOSZOWSKI serdecznie podziękował Dowódcy Pułku za godne przyjęcie jego osoby oraz kultywowanie pamięci generała.

Swoją obecnością zaszczyciło nas wielu gości.

Miejsce na trybunie honorowej zajął były dowódca Garnizonu Warszawa gen. dyw. Jan KLEJSZMIT oraz byli dowódcy Pułku Ochrony.

Obecni byli, jak zawsze na naszych uroczystościach, nasi przyjaciele ze Środowiska Żołnierzy Pułku Armii Krajowej „BASZTA” i Innych Mokotowskich Oddziałów Powstańczych.

Klub Kawalerów Orderu Virtuti Militari reprezentował ppłk Eugeniusz GUZEK.

Wśród goszczących byli również - Zastępca Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej płk Robert JĘDRYCHOWSKI, Dyrektor Generalny Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pan Ireneusz NIEMIRKA, Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych płk Robert ZAŁOGA, Wikariusz Generalny Biskupa Polowego Wojska Polskiego ksiądz prałat płk January WĄTROBA, Zastępca Komendanta Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej płk Andrzej BOBIŃSKI, Profesor Roman LOTH z Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Szef Logistyki Urzędu Ministra Obrony Narodowej płk Marcin WRÓBLEWSKI, Szef Oddziału Ataszatów Wojskowych Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych płk Wojciech STANKIEWICZ, Szef Oddziału Wojsk Lądowych Departamentu Kadr płk Dariusz TREPTAN i wielu innych.

Uroczysty apel zakończyła defilada pododdziałów, na której czele maszerował dowódca uroczystości ppłk Mirosław PIETRAS. Wśród pododdziałów towarzyszących wojskową asystę honorową stanowiła 3 kompania reprezentacyjna WP. Akompaniament zapewniła Orkiestra Wojskowa w Warszawie.

Po zakończeniu uroczystego apelu na terenie ośrodka rekreacyjnego Klubu DGW odbyło się tradycyjne spotkanie żołnierskich pokoleń.

Święto Pułku 22.07.2010 r.

logoJW
22 lipca 2010 r. obchodziliśmy doroczne Święto Pułku Ochrony.

Uroczysty apel odbył się 23 lipca na placu przed Centrum Konferencyjnym WP.

Wcześniej, w kaplicy jednostki, odprawiona została msza w intencji Pułku.

Meldunek o gotowości pododdziałów do ceremonii przyjął Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej ds. Uzbrojenia i Modernizacji pan Marcin IDZIK. Na maszt wciągnięta została flaga państwowa, a Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych odegrała hymn państwowy.

Następnie dowódca Pułku Ochrony płk Roman JANUSZEWSKI przywitał przybyłych gości oraz wygłosił przemówienie okolicznościowe.

Po odczytaniu postanowień Prezydenta RP i decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie nadania odznaczeń oraz rozkazu dowódcy Pułku Ochrony w sprawie wyróżnień żołnierzy i pracowników wojska, nastąpiło uhonorowanie wyróżniających się przed frontem szyku pododdziałów.

Następnie Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej ds. uzbrojenia i modernizacji pan Marcin IDZIK przekazał żołnierzom
i pracownikom Pułku Ochrony słowa uznania, podziękowania oraz złożył życzenia.

Podziękowania i gratulacje dla środowiska naszej jednostki przekazali Zastępca Dowódcy Garnizonu Warszawa płk Adam WRONECKI oraz prezes Środowiska Żołnierzy Pułku Armii Krajowej „BASZTA” i Innych Mokotowskich Oddziałów Powstańczych pan Wojciech MILITZ.

Miejsca na trybunie honorowej zajęli m. in. były dowódca Garnizonu Warszawa gen. dyw. Jan KLEJSZMIT, byli dowódcy Pułku Ochrony i zaproszeni goście.

Klub Kawalerów Orderu Virtuti Militari reprezentował mjr Janusz PIŁATOWICZ.

Wśród goszczących byli również między innymi:

Bratanek patrona naszej jednostki pan Leszek WIENIAWA – DŁUGOSZOWSKI wraz z rodziną Zastępca Dyrektora Sekretariatu Ministra Obrony Narodowej płk Piotr NIDECKI Dyrektor Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych MON płk Piotr GRZYBOWSKI Dyrektor Departamentu Administracyjnego pan Piotr LIS Przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Dyrektor Generalny pan Ireneusz NIEMIREK Zastępca Prezesa Wojskowego Sądu Garnizonowego płk Marek WALA Komendant Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej płk Jan GĘSICH Szef Biura Koordynacyjnego SGWP płk Zbigniew BŁAŻEJEWSKI Dyrektor Drukarni Wydawnictw Specjalnych SGWP Feliks SAWICKI Przedstawiciel Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie płk Jarosław CYCKOWSKI Szef wojskowej ochrony przeciwpożarowej płk Tadeusz LIKUS Wicedyrektor kampinoskiego parku narodowego pan Mariusz SZLASKI Dowódca oddziału prewencji Policji inspektor Robert DESZCZ W uroczystej zbiórce uczestniczył poczet sztandarowy Pułku „BASZTA” w składzie:


       -dowódca pocztu – kpt. Waldemar KIERYŁOWICZ

       -sztandarowy – kpt. Eustachy SUCHECKI

       -asysta – por. Wojciech BIEŃKO

     Uroczysty apel zakończyła defilada, a następnie tradycyjnie odbyła się część nieoficjalna.

Święto Pułku 17.07.2009 r.

logoJW
     W dniu 17.07.2009 r. w Pułku Ochrony odbyły się uroczystości związane ze świętem jednostki.

     Żmudne przygotowania, treningi i próby, których ukoronowaniem miał być uroczysty apel zostały pokrzyżowane przez ogromną ulewę jaka w tym dniu nawiedziła między innymi nasz kompleks koszarowy.

     Kiedy pierwsze strumienie wody spłynęły na ziemię błyskawiczna decyzja dowódcy jednostki
płk Romana JANUSZEWSKIEGO przeniosła całą uroczystość do Centrum Konferencyjnego Wojska Polskiego.

    Poczty sztandarowe biorące udział w uroczystości wraz z sygnalistami orkiestry Dowództwa Wojsk Lądowych zajęły miejsca na podium i obok niego.

    Wśród zaproszonych gości znajdowali się między innymi:

     Dowódca Garnizonu Warszawa – gen. bryg. Kazimierz GILARSKI

     Zastępca Dowódcy Garnizonu Warszawa – płk Wiesław GRUDZIŃSKI

     Dyrektor Departamentu Ochroni Informacji Niejawnej Ministerstwa Obrony Narodowej - płk Piotr Grzybowski

     Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego - płk Romana Ćwikliński

     Przybyłych gości przywitał płk Roman JANUSZEWSKI, a następnie głos zabrał gen. bryg. Kazimierz GILARSKI.

     Kolejnym mówcą był pan Wojciech MILITZ, Prezes Środowiska Żołnierzy Pułku Armii Krajowej „BASZTA” i innych Mokotowskich Oddziałów Powstańczych, który po swoim wystąpieniu wręczył ppłk Czesławowi SARNIE, ppłk Mirosławowi PIETRASOWI oraz mjr Mirosławowi JANUSZKIEWICZOWI przyznane przez środowisko AK „BASZTA” odznaki pamiątkowe „Wiernym Przyjaciołom”.

     Po przemówieniach szef Sekcji S-1 mjr Marcin KUDEŁKO odczytał decyzję Ministra Obrony Narodowej w sprawie mianowania na kolejny stopień wojskowy żołnierzy zawodowych oraz wyróżnienia od dowódcy jednostki.

     Następnie została odczytana decyzja Komisji Odznaki Pamiątkowej Pułku Ochrony, a uhonorowani żołnierze i kombatanci otrzymali ją z rąk dowódcy Pułku Ochrony.

     Byli to:

- gen. bryg. Kazimierz GILARSKI

- por. w st. spocz. Tadeusz KOSTARSKI

- por. w st. spocz. Jan KOMOROWSKI

- mjr Wojciech ERBEL

- mjr Mariusz TOMALSKI

- chor. Marian BALAK

- plut. Rafał MECH

- plut. Mirosław PRZETAK

    
    
    
    
    
    
Święto Pułku 22.07.2008 r.


logoJW
        W dniu 22 lipca 2008 r. obchodziliśmy doroczne Święto Pułku Ochrony. Główne uroczystości odbyły się 18 lipca na terenie Centrum Konferencyjnego MON, a dzień wcześniej wieczorem w kaplicy jednostek kompleksu koszarowego odprawiona została msza w intencji Pułku.

        Uroczysta zbiórka Pułku Ochrony miała miejsce na placu przed Centrum Konferencyjnym WP. Swoją obecnością zaszczyciło nas wielu gości.

        Dowódcę Garnizonu Warszawa reprezentował Pomocnik Dowódcy Garnizonu Warszawa ds. Ceremoniału Wojskowego płk Andrzej ŚMIETANA.

        Miejsca na trybunie honorowej zajęli były dowódca Garnizonu Warszawa gen. dyw. Jan KLEJSZMIT oraz byli dowódcy Pułku Ochrony płk Jan FRYCZ, płk Marian SZPILA, płk Sylwester TRACZEWSKI.

        Obecni byli jak zawsze na naszych uroczystościach nasi przyjaciele ze Środowiska Żołnierzy Pułku Armii Krajowej „BASZTA” i Innych Mokotowskich Oddziałów Powstańczych. Klub Kawalerów Orderu Virtuti Militari reprezentował kapitan Janusz PIŁATOWICZ. Wśród goszczących byli również między innymi Szef Biura Poselskiego dla Służb Mundurowych i jednocześnie przedstawiciel Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pan Janusz PRĘDKI, Dyrektor Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych MON płk Piotr GRZYBOWSKI, Szef Szkolenia Dowództwa Garnizonu Warszawa płk Marek LEWANDOWSKI, Prezes Wojskowego Sądu Garnizonowego w Warszawie sędzia płk Piotr RACZKOWSKI, zastępca Komendanta Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej ppłk Wiesław CHRZANOWSKI, Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Warszawie inspektor Robert DESZCZ oraz przedstawiciele duszpastersw, jednostek wojskowych, urzędów i instytucji państwowych i samorządowych.

        W uroczystej zbiórce uczestniczył poczet sztandarowy historycznego Pułku „BASZTA” w składzie:

dowódca pocztu – kpt. Waldemar KIERYŁOWICZ

sztandarowy – por. Eustachy SUCHECKI

asysta – por. Wojciech BIEŃKO

        Po złożeniu przez dowódcę uroczystości – szefa sztabu pułku w zastępstwie mjr. Mirosława JANUSZKIEWICZA meldunku o gotowości pododdziałów do ceremonii, została wciągnięta na maszt flaga państwowa, a orkiestra odegrała hymn państwowy.

        Poczet flagowy wystąpił w składzie:

dowódca pocztu – por. Agnieszka SOCHAN

flagowy – chor. Robert GRYZ

asysta – ppor. Elwira GOCMAN

        Następnie dowódca Pułku Ochrony płk Roman JANUSZEWSKI przywitał przybyłych na obchody święta jednostki zaproszonych gości oraz wygłosił krótkie przemówienie okolicznościowe.

        Po odczytaniu rozkazu dowódcy Pułku Ochrony w sprawie wyróżnienia żołnierzy zawodowych, żołnierzy zasadniczej służby wojskowej oraz pracowników wojska, nastąpiło uhonorowanie wyróżniających się żołnierzy i pracowników przed frontem szyku pododdziałów.

        Odznaki pamiątkowe otrzymali

ks. płk Krzysztof WYLĘŻEK

ppłk Czesław SARNA

ppłk Wojciech WITKOWSKI

kpt. Rafał KOPKA

kpt. Bogusław WOŹNY

st. chor. Kamil LEWANDOWSKI

chor. Marcin WĘGIEŁEK

chor. Robert CHALCZYŃSKI

sierż. szt. Krzysztof JASTRZĘBSKI

st. sierż. Robert WERENS

sierż. Robert IDZIK

plut. Marcin ŚLEDŹ

st. kpr. Daniel LESICKI

p. Elżbieta MICHAŁOWSKA

        Następnie płk Andrzej ŚMIETANA, w imieniu Dowódcy Garnizonu Warszawa, przekazał żołnierzom i pracownikom Pułku Ochrony słowa uznania, podziękowania oraz złożył życzenia, a po jego wystąpieniu, głos zabrał Szef Biura Poselskiego dla Służb Mundurowych i jednocześnie przedstawiciel Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pan Janusz PRĘDKI. Podziękowania i gratulacje od Środowiska Żołnierzy Pułku Armii Krajowej „BASZTA” i Innych Mokotowskich Oddziałów Powstańczych żołnierzom i pracownikom Pułku Ochrony złożyła również matka chrzestna sztandaru Pułku Ochrony Pani Teresa SUCHECKA-NOWAK.

        Uroczystą zbiórkę zakończyła defilada pododdziałów przy akompaniamencie Orkiestry Reprezentacyjnej Policji. Na czele kolumny marszowej szedł poczet a za nia kompania honorowa po defiladzie tradycyjnie odbyła się część nieoficjalna.

    
    
    
    
    

        Następnie dowódca Pułku Ochrony płk Roman JANUSZEWSKI przywitał przybyłych na obchody święta jednostki zaproszonych gości oraz wygłosił krótkie przemówienie okolicznościowe.

        Po odczytaniu rozkazu dowódcy Pułku Ochrony w sprawie wyróżnienia żołnierzy zawodowych, żołnierzy zasadniczej służby wojskowej oraz pracowników wojska, nastąpiło uhonorowanie wyróżniających się żołnierzy i pracowników przed frontem szyku pododdziałów.

        Odznaki pamiątkowe otrzymali

ks. płk Krzysztof WYLĘŻEK

ppłk Czesław SARNA

ppłk Wojciech WITKOWSKI

kpt. Rafał KOPKA

kpt. Bogusław WOŹNY

st. chor. Kamil LEWANDOWSKI

chor. Marcin WĘGIEŁEK

chor. Robert CHALCZYŃSKI

sierż. szt. Krzysztof JASTRZĘBSKI

st. sierż. Robert WERENS

sierż. Robert IDZIK

plut. Marcin ŚLEDŹ

st. kpr. Daniel LESICKI

p. Elżbieta MICHAŁOWSKA

        Następnie płk Andrzej ŚMIETANA, w imieniu Dowódcy Garnizonu Warszawa, przekazał żołnierzom i pracownikom Pułku Ochrony słowa uznania, podziękowania oraz złożył życzenia, a po jego wystąpieniu, głos zabrał Szef Biura Poselskiego dla Służb Mundurowych i jednocześnie przedstawiciśnie przedstawiciel Ministerstwa Spraw...

        Ze względu na dolegliwości zdrowotne na uroczystości nie mógł przybyć przedstawiciel rodziny naszego patrona, pan Leszek WIENIAWA-DŁUGOSZOWSKI. Odwiedziny stały się możliwe kilka dni później i 22 lipca, dokładnie w urodziny stryja, generała Wieniawy, Jego bratanek złożył w Pułku krótką wizytę. Podczas rozmowy z dowódcą Pułku w zastępstwie ppłk. Czesławem SARNĄ przekazał żołnierzom i pracownikom Pułku Ochrony gratulacje i życzenia sukcesów.

    


Święto Pułku 22.07.2007 r.

logoJW
        W dniu Święta Pułku 22 lipca (rocznica urodzin patrona jednostki) odbywa się w jednostce uroczysty apel w czasie którego następuje między innymi wręczenie odznaki honorowej Pułku Ochrony , a następnie pokazy sprawności działania grup specjalnych jednostki, współdziałania służb technicznych, koncerty zespołów młodzieżowych, występy artystów scen warszawskich.

        Honorowym gościem jest pan Leszek Wieniawa-Długoszowski bratanek patrona jednostki.

        Wśród zaproszonych gości znajdują się przedstawiciele Dowództwa Garnizonu Warszawa, władz dzielnicy, urzędów administracji terenowej, organizacji samorządowych, kombatanci Armii Krajowej Pułku „BASZTA” walczący w Powstaniu Warszawskim w okolicach jednostki z matką chrzestną sztandaru naszego pułku , przedstawiciele organizacji społecznych i młodzieżowych.

    
    
    
    
    
    


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych