BIP
Narodowe Siły Rezerwowe
07.08.2012 10:13 | Autor: ZARZĄD ORGANIZACJI I UZUPEŁNIEŃ – P1 SG WP ODDZIAŁ UZUPEŁNIEŃ POKOJOWYCH I SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Zawodowe Siły Zbrojne - profesjonalnie przygotowane do realizacji zadań - to efektywny instrument realizacji interesów Państwa i wypełniania zobowiązań sojuszniczych. Jednak nawet odpowiednio liczna i znakomicie wyposażona armia zawodowa nie jest w stanie samodzielnie zrealizować zadań obronnych, wówczas gdy znacząco wzrasta poziom zagrożeń. Dlatego współczesne systemy obronne zakładają wzmocnienie regularnych armii siłami rezerwowymi, które mogą być szybko użyte w sytuacji wzrostu zagrożeń militarnych i związanych z potrzebami zarządzania kryzysowego, np. w czasie klęsk żywiołowych. W naszym kraju funkcje te spełniają między innymi Narodowe Siły Rezerwowe (NSR).

Tworzą je wyselekcjonowani ochotnicy-żołnierze rezerwy, posiadający przydziały kryzysowe na określone stanowiska służbowe w jednostkach wojskowych, nadane w wyniku zawartych kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach NSR i pozostający w dyspozycji do wykorzystania w przypadku zagrożeń militarnych i niemilitarnych, zarówno w kraju, jak i w misjach poza granicami państwa.

Głównym przeznaczeniem Narodowych Siłach Rezerwowych jest realizacja zadań z zakresu:

- zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków,

- przedsięwzięć związanych z zarządzaniem kryzysowym,

- realizacji zadań poza granicami kraju,

- wzmocnienia jednostek wojskowych w celu przyjęcia uzupełnienia zasadniczego

i mobilizacyjnego, modernizacji bazy szkoleniowej, przeprowadzenia remontu i

rozkonserwowania sprzętu, pobierania zapasów itp.

Służba w NSR ukierunkowana jest na realizację ustalonego programu szkolenia, obejmującego udział w ćwiczeniach wojskowych rotacyjnych, których łączny czas trwania nie może przekroczyć 30 dni w roku kalendarzowym. Za ich zrealizowanie żołnierz może otrzymać nagrodę w wysokości do 2000 zł. Terminy odbywania ćwiczeń wynikają z wykazu, z którym żołnierz NSR jest zapoznawany na 30 dni przed końcem roku kalendarzowego poprzedzającego ich odbycie.

O przyjęcie do służby w Narodowych Siłach Rezerwowych mogą ubiegać się żołnierze rezerwy, posiadający polskie obywatelstwo, nieposzlakowaną opinię (niekaralność), odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje oraz zdolność psychiczną i fizyczną do pełnienia służby wojskowej. Wystarczy złożyć pisemny wniosek o zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach NSR w wojskowej komendzie uzupełnień właściwej ze względu na miejsce stałego pobytu (zamieszkania), do którego należy dołączyć:

- odpis lub uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego uzyskanie wymaganego

wykształcenia oraz zaświadczenie szkoły, w przypadku jeżeli ochotnik pobiera naukę,

- uwierzytelnioną kopię lub po okazaniu kopię posiadanego poświadczenia bezpieczeństwa,

- inne dokumenty mające wpływ na nadanie przydziału kryzysowego, w szczególności

potwierdzające przygotowanie zawodowe oraz kwalifikacje lub umiejętności, zaświadczenia

o prawie wykonywania zawodu, kwalifikacjach, certyfikaty językowe, itp.

Z tytułu pełnienia służby w NSR żołnierzom przysługuje szereg świadczeń, które podobnie jak w siłach rezerwowych innych państw, zbliżone są do świadczeń żołnierzy w czynnej służbie wojskowej. Obejmują one między innymi:

1) należności finansowe:

- uposażenie za każdy dzień służby wojskowej,

- zwrot kosztów przejazdów do miejsca pełnienia służby i z powrotem,

- zwrot różnicy pomiędzy wynagrodzeniem z tytułu zatrudnienia a uposażeniem w czasie

czynnej służby wojskowej, jeżeli otrzymywane uposażenie jest w niższej wysokości;

2) świadczenia w naturze (podczas czynnej służby):

- bezpłatne zakwaterowanie zbiorowe,

- bezpłatne umundurowanie i wyekwipowanie wojskowe lub równoważnik pieniężny,

- bezpłatne wyżywienie;

3) ochronę uprawnień pracowniczych:

- trwałość stosunku pracy i ochrona pracownika przed zwolnieniem. W okresie pozostawania

żołnierza na przydziale kryzysowym, stosunek pracy nie może być przez pracodawcę

wypowiedziany ani rozwiązany (nie dotyczy umów o pracę zawartych na okres próbny, na

czas określony lub na czas wykonania określonej pracy),

- gwarancję stabilności zawodowej (urlopowanie na czas służby w NSR przy zachowaniu

praw do awansu, nagród, urlopów, ochrony socjalnej, itp.),

- wliczenie czasu służby do wysługi pracowniczej,

- opłacanie składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w okresie pełnienia

czynnej służby wojskowej.

Dodatkowo, żołnierzom NSR w czasie odbywania czynnej służby wojskowej zapewniana jest opieka medyczna i stomatologiczna. Służba w NSR to także możliwość wstąpienia do zawodowej służby wojskowej oraz udziału w misjach zagranicznych. Żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych najczęściej łączą powinności wynikające ze służby wojskowej z obowiązkami pracowniczymi.

WAŻNE INFORMACJE DLA PRACODAWCY ŻOŁNIERZA NSR:

- UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI

Uprawnienia i powinności pracodawców w przypadku udziału żołnierza rezerwy w realizacji zadań związanych z obronnością zostały sprecyzowane w przepisach o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Przepisy dotyczące pracodawców stosuje się do osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które zatrudniają pracowników.

Generalnie obowiązuje zasada, że w czasie nieobecności pracownika z powodu wykonywania obowiązków w ramach NSR, pracodawca nie ponosi kosztów wynikających ze stosunku pracy! Pracownikowi powołanemu do odbycia ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej - na okres trwania tych ćwiczeń lub służby - udziela on urlopu bezpłatnego.

Pracodawcy zatrudniającemu pracownika będącego żołnierzem rezerwy i posiadającego nadany przydział kryzysowy przysługuje świadczenie pieniężne za okres odbywania ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej przez tego żołnierza, w oparciu o następujące zasady:

1) świadczenie rekompensuje koszty (bez kwot wynagrodzenia) poniesione przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy na czas określony nowego pracownika w celu zastępstwa żołnierza rezerwy lub z tytułu powierzenia tego zastępstwa innemu pracownikowi zatrudnionemu dotychczas u tego pracodawcy, a także wypłaty żołnierzowi rezerwy odprawy z tytułu powołania do pełnienia okresowej służby wojskowej.

Koszty obejmują w szczególności wydatki z tytułu:

- przeszkolenia nowego pracownika lub pracownika, któremu powierzono zastępstwo na

zajmowanym uprzednio przez żołnierza rezerwy stanowisku pracy,

- odbycia przez pracownika szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,

- przydzielenia odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, jeżeli

wynika to z przepisów prawa i warunków zatrudnienia,

- opłat za przeprowadzenie badań lekarskich lub psychologicznych przed objęciem przydzielonego lub powierzonego stanowiska pracy, a jeżeli przewidują to przepisy, także po zwolnieniu z tego stanowiska pracy,

- ubezpieczenia związanego ze specyfiką wykonywanego zawodu,

- przedstawienia oferty zatrudnienia i przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, w tym także kosztów zleconej usługi pośrednictwa pracy w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. nr 69, poz. 415, z późn. zm.),

- innych należności wypłacanych nowemu pracownikowi zastępującemu żołnierza rezerwy lub innemu pracownikowi, któremu powierzono to zastępstwo;

2) wypłata świadczenia następuje na udokumentowany wniosek pracodawcy, przesłany do szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego - nie później niż przed upływem trzydziestu dni od dnia zwolnienia żołnierza rezerwy z ćwiczeń wojskowych, a w przypadku pełnienia przez żołnierza okresowej służby wojskowej - nie później niż w ostatnim dniu miesiąca następującego po miesiącu pełnienia tej służby;

3) wysokość świadczenia należnego pracodawcy ustala szef wojewódzkiego sztabu wojskowego, właściwy ze względu na siedzibę jednostki wojskowej, do której żołnierz posiada nadany przydział kryzysowy lub został powołany do czynnej służby wojskowej, i dokonuje jego wypłaty na rachunek bankowy wskazany we wniosku pracodawcy, w okresie miesiąca od dnia otrzymania wniosku;

4) kwota świadczenia za każdy dzień odbywania ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej przez żołnierza rezerwy nie może być wyższa od 1/30 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw obowiązującego w miesiącu poprzedzającym powołanie do odbycia tych ćwiczeń lub służby;

5) wysokość świadczenia jest ustalana i wypłacana jednorazowo za czas odbywania ćwiczenia wojskowego, w przypadku okresowej służby wojskowej za dany miesiąc jej pełnienia.

Wydatki z tytułu wypłaty pracodawcom rekompensat pokrywane są z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej.

Wobec pracodawców zatrudniających pracowników posiadających nadane przydziały kryzysowe, oprócz uprawnień, sprecyzowane zostały również powinności wobec żołnierzy rezerwy realizujących zadania związane z obronnością. W związku z tym pracodawca:

1) na wniosek pracownika, któremu doręczono kartę powołania do okresowej służby wojskowej, jest obowiązany udzielić mu zwolnienia od pracy na dwa dni bez zachowania prawa do wynagrodzenia. Jeżeli pracownikowi doręczono kartę powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych trwających powyżej trzydziestu dni, zwolnienie wynosi jeden dzień, również bez zachowania prawa do wynagrodzenia. Zwolnienia nie udziela się, jeżeli karta powołania zobowiązuje do natychmiastowego stawiennictwa;

2) na wniosek pracownika, który odbył ćwiczenia wojskowe trwające powyżej trzydziestu dni, pracodawca jest obowiązany udzielić mu zwolnienia od pracy po odbyciu tych ćwiczeń na jeden dzień, bez zachowania prawa do wynagrodzenia.

W powyższych przypadkach pracodawca może - na własny koszt - wypłacić pracownikowi wynagrodzenie za czas zwolnienia od pracy.

Ponadto pracodawca jest obowiązany:

1) pracownika, którego zatrudniał w dniu powołania na ćwiczenia wojskowe lub do okresowej służby wojskowej, zatrudnić na poprzednio zajmowanym stanowisku lub na stanowisku równorzędnym pod względem rodzaju pracy oraz wynagrodzenia, jeżeli w ciągu trzydziestu dni od dnia zwolnienia ze służby pracownik zgłosił się do tego zakładu w celu podjęcia pracy. Niezachowanie tego terminu powoduje wygaśnięcie stosunku pracy, chyba że nastąpiło z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy;

2) w przypadku uzyskania przez pracownika podczas odbywania czynnej służby wojskowej, innych lub wyższych niż posiadane uprzednio kwalifikacji zawodowych, - na wniosek pracownika - zatrudnić go w miarę możliwości na stanowisku, które odpowiada nabytym w wojsku kwalifikacjom;

3) zawiadamiać - nie później niż przez upływem czternastu dni - wojskowych komendantów uzupełnień, właściwych ze względu na miejsce pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące pracownika, o jego zatrudnieniu i zwolnieniu oraz o kwalifikacjach i zajmowanym stanowisku.

Zatrudnianie żołnierzy rezerwy nie obciąża budżetu pracodawcy i nie dezorganizuje procesu pracy, gdyż żołnierze NSR w zasadzie szkolą się do jednego miesiąca w roku, w większości przypadków w dniach wolnych od pracy.

Stosownie do posiadanych kwalifikacji i specyfiki zajmowanych stanowisk służbowych, żołnierze NSR mogą być kierowani na koszt wojska na kursy i szkolenia specjalistyczne. Kwalifikacje i uprawnienia zdobyte w ich trakcie to kapitał możliwy do wykorzystania na potrzeby macierzystych firm i instytucji. Dzięki takiemu rozwiązaniu Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej będą dysponowały wysoko wykwalifikowanym żołnierzem na wypadek wyższej potrzeby, a pracodawcy będą mogli wykorzystać te kwalifikacje w swoich zakładach, bez ponoszenia nakładów finansowych.

Pracodawco! Pozwól swojemu pracownikowi łączyć pracę w Twojej firmie ze służbą wojskową w Narodowych Siłach Rezerwowych i skorzystaj z przysługujących Tobie uprawnień!Więcej informacji uzyskasz na:

Narodowe Siły Rezerwowe - Wolne stanowiska


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych